Τι είναι η πιστοποίηση ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Αντικαθιστά το OHSAS 18001:2007 και αναπτύχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 διαμορφώνει την πολιτική Υ&Α της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υ&Α.

Το πρότυπο ISO 45001 ακολουθεί τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS) με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού συνολικού λειτουργικού συστήματος διαχείρισης, ενώ είναι συμβατό και ενσωματώνεται εύκολα με τα άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα (ISO 9001) ή την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001), αξιοποιώντας την προσέγγιση αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών στο πλαίσιο λειτουργίας σε πιο στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες
  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος,
  συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
Πλεονεκτήματα ISO 45001

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος  Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 45001, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
 • Συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων και δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
 • Καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού.
 • Αυξημένη αξιοπιστία από την απόκτηση πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.
 • Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων.
 • Απόλυτη συμβατότητα με άλλα πρότυπα ποιότητας.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
 • Δυνατότητα ανταγωνισμού με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας της επιχείρησης σε θέματα Υ&Α.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Family-owned company from Greece proudly serving individuals and businesses in Greece.

18 χμλ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Νέα Ραιδεστός
+30 2310 024911

Our-InstaStory

{"error":{"message":"Error validating access token: Session has expired on Monday, 17-Jul-23 06:49:55 PDT. The current time is Sunday, 24-Sep-23 07:37:58 PDT.","type":"OAuthException","code":190,"fbtrace_id":"AIzK66jpUAsTFiye3jDr1ao"}}
el